Đội ngũ chuyên gia

TRẦN CHUNG THỦY

Chuyên gia huấn luyện

Founder & CEO My Present

Chuyên gia huấn luyện

Founder & CEO My Present

NGUYỄN THU TRANG

Chuyên gia tư vấn nhân sự

Chuyên gia tư vấn Nhân sự

ĐINH THỊ HƯƠNG

Chuyên gia tư vấn dịch vụ khách hàng

Chuyên gia tư vấn
Dịch vụ khách hàng